Algemene Voorwaarden


Algemene regels

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden, ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd, van MK Beats Dansstudio, hierna ook te noemen: de dansschool.
 2. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf in en op het terrein van de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool en aanwijzingen van de directie en/of het personeel van de dansschool op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 3. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van onder meer de kleedkamer is geheel op eigen risico.
 4.  Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.
 5. MK Beats Dansstudio is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. De dansschool stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.
 6. MK Beats Dansstudio is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens, voor of na de lessen, vrij dansen, uitvoeringen, demonstraties etc.
 7. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.Na het volgen van twee (gratis) proeflessen is men verplicht zich in te

In- en uitschrijven

 1. Inschrijving gebeurt door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier + machtigingsformulier.
 2. Voor minderjarige leden dient het inschrijfformulier + machtigingsformulier te worden ondertekend door een ouder of voogd.
 3. MK Beats Dansstudio brengt 10 euro inschrijfkosten in rekening. Dit geschied via eenmalige incasso.
 4. De bondscontributie (KNGU) wordt jaarlijks geïncasseerd. Dit geschied via eenmalige incasso. Elk lid van MK beats dansstudio is verplicht lid van de KNGU. Dit heeft te maken met de WA- en ongevallenverzekering voor leden. Kosten bondscontributie zijn als volgt: tot 16 jaar €14,97 per kalenderjaar. 16 jaar en ouder €19,22 per kalenderjaar.
 5. De dansschool dient zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld van een adreswijziging.
 6. Na inschrijving is het lid het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld geschied per automatische incasso.
 7. Het lidmaatschap bij MK Beats Dansstudio kun je op zeggen door een uitschrijfformulier in te vullen. Dit formulier kun je tijdens de les vragen aan de dansdocent. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal 6 maanden. Na 6 maanden lidmaatschap is de opzegtermijn 1 maand. Na het invullen van het uitschrijfformulier zal er dus nog 1 maand contributie worden afgeboekt middels automatische incasso.

De lessen

 1. De navolgende bepalingen gelden voor alle lessen van MK Beats Dansstudio.
 2. Een vervallen les is een dansles die niet is gegeven en waarvoor ook geen alternatief door de dansschool is geboden.
 3. De dansschool mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig leden, langdurige ziekte van de docent, overmacht etc. Ingeval van annulering door de dansschool heeft het lid recht op terugbetaling van het lesgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.
 4. Een gemiste les is een dansles die een lid niet heeft kunnen volgen.
 5. Een gemiste les kan niet worden ingehaald.
 6. Indien het lid verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht MK Beats Dansstudio hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan telefonisch of via de mail.
 7. Het missen van een les, door welke oorzaak ook, geeft nimmer recht op terugbetaling van het lesgeld.
 8. Tijdens de basisschoolvakanties worden er door MK Beats Dansstudio geen lessen aangeboden.
 9. Indien een les valt op een reguliere feestdag (Nieuwjaar, Pasen, Kerst, Hemelvaart, Pinksteren, Koninginnedag), dan zullen er geen lessen worden aangeboden.
 10. Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal als eerste gezocht worden naar vervanging, daarna zal geprobeerd worden de les te verzetten.
 1. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Het lid wordt hiervan (mits bereikbaar) telefonisch of per mail op de hoogte gebracht. Informatie komt ook als eerste op de website te staan.
 2. Indien er meer dan twee lessen per lid zijn vervallen, dan heeft de cursist recht op terugbetaling van het lesgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.
 3. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een les.
 4. Het cursusgeld wordt elke maand vooraf, omstreeks de 18e van de maand via automatische incasso van de rekening van het lid afgeschreven.
 5. De les duur is 3 kwartier per groep (lagere school).De les duur voor de overige groepen is 1 uur. Voor de selectie is er een mogelijkheid om 2 uur per week te trainen.
 6. Voor danswedstrijden/optredens schaffen we elk jaar kleding aan. Kosten per jaar per lid zijn maximaal: Dansgroepen €30 euro per jaar. Selectiegroepen €60 euro per jaar.
 1. Afhankelijk van de wedstrijd zullen er wedstrijdkosten in rekening worden gebracht.
 2.  Tijdens evenementen, optredens en wedstrijden kunnen er foto’s en video’s gemaakt worden. Deze kunnen door MK Beats Dansstudio worden gebruikt voor promotiedoeleinden.